O firmie

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych reprezentowany przez Dyrektora Zakładu – Józefa Sosnowskiego prowadzi działalność na podstawie ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm.). Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku zwanego dalej „Zakładem”.

Zakład jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy.

Zakład pokrywa koszty prowadzonej działalności z dochodów własnych oraz dotacji gminy.

Siedzibą Zakładu jest Lipsko ul. Solecka 88

 1. Przedmiotem działania Zakładu jest maksymalne, bieżące i stałe zaspokojenie podstawowych potrzeb komunalnych społeczeństwa zamieszkującego teren jego działania.
 2. W szczególności zadaniem Zakładu jest
 • administracja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków,
 • opracowanie planów i programów rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Celu zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
 • ujmowanie, uzdatnianie, zakup i dostarczenie wody oraz eksploatacji urządzeń niezbędnych dla tej działalności,
 • zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,
 • nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym,
 • konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • opiniowanie planów zagospodarowania i projektów technicznych,
 • zawieranie umów z odbiorcami wody oraz z dostawcami ścieków,
 • pobieranie opłat od odbiorców wody i dostawcy ścieków,
 • naprawa i legalizacji wodomierzy,
 • instalacja wodomierzy,
 • świadczenie usług remontowych i inwestycyjnych na potrzeby innych jednostek lub osób fizycznych,
 • zaopatrzenie w energię cieplną oraz gaz,
 • administracja i zarządzanie cmentarzem,
 • wykonywanie zadań Urzędu Miasta i Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 • prowadzenie składowisk odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.
 1. Ustalenie zakresu zadań rzeczowych dla zakładu dokonywane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 2. Zakład współdziała w zakresie realizacji zadań eksploatacyjnych z Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko na zasadzie zleceń przy pełnej odpłatności.

Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami polega w szczególności na:

  1. pobieraniu czynszu, zaliczek na poczet zarządu nieruchomością wspólną oraz innych opłat, eksploatacji i bieżącej konserwacji,
  2. remontach modernizacji,
  3. utrzymaniu właściwego stanu urządzeń technicznych.