ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI

 

Zawiadomienie o zmianie treści Formularza nr 1

Dot.: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych przy ul. 1 Maja 2 i ul. Mała 5
w Lipsku”

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych informuje, że uległa zmianie treść Formularza nr 1 do SIWZ. Przypis nr 1 dotyczący ceny oferty przyjmuje brzmienie:

„Dla właściwej oceny oferty prosimy o podanie ceny brutto 1 litra oleju opałowego uwzględniając ceny producenta obowiązujące w dniu 23.08.2017 r.”

 

Prosimy o pobieranie nowego druku oferty.